ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 พ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/63
13 เม.ย. 63 ถึง 15 เม.ย. 63 หยุดสงกรานต์
28 มี.ค. 63 รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/62
23 มี.ค. 63 ถึง 12 เม.ย. 63 จำหน่ายแบบเรียน/เครื่องแบบนักเรียน
18 มี.ค. 63 ถึง 14 พ.ค. 63 ชำระค่าทำเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1/63 (อัตราปกติ)
16 มี.ค. 63 ถึง 30 เม.ย. 63 กิจกรรม Summer Course 2020
11 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ติด 0,ร และซ่อมเสริม
ของระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
08 มี.ค. 63 ถึง 17 พ.ค. 63 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
07 มี.ค. 63 งานประจำปี 63 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
06 มี.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศ
05 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/62 ชั้น ป.3
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/62 ชั้น ป.3
04 มี.ค. 63 สอบ NT (National Test) ชั้น ป.3
สอบ NT (National Test) ชั้น ป.3
ณ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
02 มี.ค. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/62
ระดับชั้น ประถม - มัธยม
25 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/62(ภาคปฏิบัติ)
ระดับชั้นประถม - มัธยม
24 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/62
ระดับอนุบาล
15 ก.พ. 63 ถึง 17 ก.พ. 63 ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563
(สำหรับนักเรียนเดิมที่ต่อในระดับชั้น อ.1,ป.1,ม.1
13 ก.พ. 63 ถึง 17 ก.พ. 63 ลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 1/2563
(ส่วนลด 4 % สำหรับนักเรียนที่เลื่อนชั้น )
อ.2 - 3 , ป.2 - 6 , ม.2 - 3
12 ก.พ. 63 ถึง 14 ก.พ. 63 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือชั้นป.6 และม.1-3
ชั้นป.6 และม.1-3
11 ก.พ. 63 ถึง 14 ก.พ. 63 สอบวัดความสามารถการอ่านชั้นป.1

11 ก.พ. 63 สอบ Q.C ครั้งที่ 4

01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

01 ก.พ. 63 สอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

24 ม.ค. 63 Open House 2020

08 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/62 ระดับประถม - มัธยม
ระดับประถม - มัธยม
07 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/62 ระดับอนุบาล
ระดับอนุบาล
28 ธ.ค. 62 ถึง 01 ม.ค. 63 หยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

27 ธ.ค. 62 Christmas&Happy New Year 2020

26 ธ.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 62 กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น
ระดับชั้น ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
24 ธ.ค. 62 English&Chinese Camp
ประถมศึกษา 4-6
มัธยมศึกษา 1-3
23 ธ.ค. 62 English&Chinese Camp
อนุบาล 1 - 3
ประถมศึกษาปีที่ 1- 3 
20 ธ.ค. 62 ถึง 21 ธ.ค. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 5
13 ธ.ค. 62 สอบ Q.C ครั้งที่ 3
ระดับชั้น ประถม - มัธยม