ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ลำพูน

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ ถนนลำพูน – ป่าซาง  ซอย ๑ บ้านสันดอนรอม  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๕๑๑๒๒๕   โทรสาร  ๐๕๓  ๕๖๐๒๖๕

E-mail : laohajit@hotmail .com

Website : www.laohajit.ac.th 

 

 

สังกัด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ เขตตรวจ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑

 

       

 

ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕  ถนนลำพูน – ป่าซาง ซอย ๑ หมู่บ้านสันดอนรอม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ โดยมี นายเจียก  รชตะไพโรจน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอรภา  สภาวจิตร เป็นผู้จัดการ – ครูใหญ่  จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย  มีครูจำนวน  ๓  คน นักเรียนจำนวน  ๑๙  คน  ในปี พ..๒๕๒๑ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็น โรงเรียนอนุบาลเลาหจิตร”  ต่อมาในปี ..๒๕๒๓ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประเภทประถมศึกษา ให้ชื่อว่า โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา”  เปิดทำการสอนเพิ่มในระดับประถมศึกษาได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในปัจจุบัน โรงเรียนมีจำนวนอาคารทั้งหมด  ๗ หลัง  ได้แก่  อาคารธุรการ , อาคารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๖ ,อาคารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓,อาคารระดับชันปฐมวัย ปีที่ ๑ – ๓ , อาคารห้องปฏิบัติการ,อาคารเนิร์สเซอรี่ ,อาคารสามภาษา  ปัจจุบันโรงเรียนเลาหจิตรวิทยาเปิดทำการสอน ๔ ระดับ คือ ระดับเนิร์สเซอรี่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา  

โดยมี  นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และดร.พัทธ์ธีรา รชตะไพโรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา