วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ ( Vision

มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ระดับสากล
ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
ปรัชญาของโรงเรียนเลาหจิตร
 
รักก้าวหน้า      ใฝ่ศึกษา
กีฬาดี           มีคุณธรรม
 
 
รักก้าวหน้า   หมายถึง   ความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
ใฝ่ศึกษา       หมายถึง   ความเป็นเลิศทางการศึกษามีทักษะในการคิด  ปฎิบัตฺ  และการแก้ปัญหา
กีฬาดี           หมายถึง   การมีทักษะพื้นฐานทางการกีฬาที่ดี  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
มีคุณธรรม    หมายถึง   ความเป็นผู้ฝึกฝนตนเองให้เพียนพร้อมด้ววคุณธรรม  จริยธรรมทุกประการ