พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  ( Missions )
๑.  จัดการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของชาติ  และลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย  และเหมาะสมตามสถานการณ์
.  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา
.  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
.  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑๐. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
๑๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๒.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดโรงเรียนเป็นฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๑๓.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 
 
ยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ ๓ ปี (.. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
 
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยาได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์  โดยมีรายละเอียดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  สอดคล้องกับการศึกษาและจุดเน้นของโรงเรียน   

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาครู บุคลากรและผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดการเรียนรู้และเหมาะสมกับภาระงาน  

 

ยุทธศาสตร์ที่    ๔ ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 

ยุทธศาสตร์ที่   ๕ ส่งเสริมและพัฒนาครู  ผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย  และเหมาะสมตามสถานการณ์  

 

ยุทธศาสตร์ที่   ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน  

 

ยุทธศาสตร์ที่      ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต  มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม  สามารถปฏิบัติตนวิถีประชาธิปไตย  

 

ยุทธศาสตร์ที่    พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙   ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้และมีสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑๑  การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑๒  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดโรงเรียนเป็นฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  และบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑๓   พัฒนาประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพขององค์กรอย่างยั่งยืน  

 


เป้าหมายของโรงเรียน

โรงเรียนเลาหจิตรวิทยาจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เติมโตอย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพในระดับสากล  จึงมุ่งมั่นการพัฒนาการเรียนการสอน และให้การศึกษาอบรมแก่ผู้เรียน เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้ต่อเนื่องได้ตลอดไป มุ่งสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา  ปลูกฝังวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย สร้างความเป็นผู้นำและผู้บริการ อันจะช่วยให้สามารถดำรงชีวิตในโลกแห่งความจริง แก้ปัญหาชีวิตได้ด้วยสันติวิธี ตัดสินใจด้วยสติปัญญา มีความสุขุมรอบคอบ  มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม