หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
         ปัจจุบัน โรงเรียนมีจำนวนอาคารทั้งหมด  7 หลัง  ได้แก่  อาคารธุรการ , อาคารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ,  อาคารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 , อาคารระดับชั้นปฐมวัย ปีที่ 1 – 3 , อาคารห้องปฏิบัติการ  ,อาคารเนิร์สเซอรี่  ,อาคารสามภาษาปัจจุบันโรงเรียนเลาหจิตรวิทยาเปิดทำการสอน  4ระดับ  คือ  ระดับเนิร์สเซอรี่  ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนดังต่อไปนี้   

            1.  ระดับเตรียมอนุบาล 
           เน้นการดูแลอย่างถูกสุขลักษณะและส่งเสริมความพร้อมทางด้านพัฒนาการทั้ง  4  ด้านอย่างเหมาะสมกับวัยและส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษโดยผ่านกิจกรรม
            2. หลักสูตร 3 ภาษา  (TrilingualProgram) ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1–3       
           จัดการเรียนการสอนตามแนวการจัดประสบการณ์ปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาเป็นหลักสูตรของโรงเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในวิชาดังต่อไปนี้ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  พร้อมทั้งเสริมการเรียนภาษาจีนสัปดาห์ละ 4 คาบ โดยในห้องเรียนจะมีครูประจำชั้นเป็นครูไทย 1 คนและครูชาวต่างประเทศ  1  คน   มีกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร   คือ  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้    และกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังต่อไปนี้   หนูน้อยเข้าครัว (Cooking)   พละ / ว่ายน้ำ / ดนตรี / ศิลปะ / กิจกรรมการเคลื่อนไหว   และกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่        
            3.  หลักสูตร3  ภาษา  ( Trilingual   Program ) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ป.1 -6
          จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และพัฒนาเป็นหลักสูตรของโรงเรียนมีการเรียนการสอนด้วยภาษาไทย , ภาษาอังกฤษและภาษาจีน   (40 : 40: 20)    โดยในห้องเรียนจะมีครูประจำชั้นเป็นครูไทย 1 คน และครูชาวต่างชาติ  1  คน  นักเรียนจะเรียนรู้ทั้งทางส่วนวิชาการ  และพัฒนาการโดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยจะร่วมดูแลนักเรียนและประสานงานกับครูชาวต่างประเทศอย่างใกล้ชิด จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งเสริมการเรียนภาษาจีนสัปดาห์ละ 4  คาบ
            4.  ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 (หลักสูตรสามัญ)
            จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จะได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ  และส่งเสริมการเรียนภาษาจีนสัปดาห์ละ 4 คาบ
            5.ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 หลักสูตร 3 ภาษา( Trilingual   Program )
            จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  จะได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศในวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และส่งเสริมการเรียนภาษาจีนสัปดาห์ละ 4 คาบ
          โดยมีนายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการและดร.พัทธ์ธีรารชตะไพโรจน์  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยามีจำนวนนักเรียนทั้งหมดในปีพ.ศ. 2562จำนวน 381คนมีจำนวนครูทั้งหมด 36 คน และมีจำนวนแม่บ้าน 5นักการภารโรง 1คนและมีนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว  6,136 คน
         
             โรงเรียนเลาหจิตรวิทยาได้จัดการศึกษาโดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์ให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะครบถ้วนตามหลักสูตรและความต้องการของสังคม   เพื่อที่จะให้ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีระเบียบ มีความสุภาพเรียบร้อย  สามารถประกอบหน้าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเต็มความสามารถและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข