ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ
อาคารเรียนจำนวน   
4
หลัง
อาคารประกอบจำนวน
2
หลัง
ห้องเรียน
30
ห้อง
ห้องประกอบการ
5
ห้อง
ห้องวิทยาศาสตร์
1
ห้อง
ห้องสมุด
1
ห้อง
ห้องดนตรี
1
ห้อง
ห้องคอมพิวเตอร์
1
ห้อง
ห้องธุรการ-การเงิน
2
ห้อง
สนามเด็กเล่น
2
สนาม
สนามบาสเก็ตบอล
1
สนาม
สนามฟุตบอล   
2
สนาม
สระว่ายน้ำ
1
สระ