ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน
(ณ วันที่ 10เดือนมิถุนายน 2562)จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้นคนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 

ระดับชั้น

เพศ

รวม

หมายเหตุ

 

ชาย

หญิง

 

 

อนุบาล 1

21

14

35

 

อนุบาล 2

22

13

35

 

อนุบาล 3

14

22

36

 

รวม

57

49

106

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

23

16

39

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่2

19

21

40

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

17

13

30

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

19

13

32

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

19

13

32

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

13

12

25

 

รวม

110

88

198

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

12

14

26

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

12

11

23

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

15

13

28

 

รวม

39

38

77

 

รวมทั้งหมด

206

175

381