อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 

อัตลักษณ์สถานศึกษา

“ สื่อสาร  ๓  ภาษา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีมารยาทงาม

 

สื่อสาร  ๓  ภาษา หมายถึง นักเรียนเป็นผู้สามารถสื่อสารได้ทั้ง  ๓  ภาษา  คือ  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ได้อย่างเหมาะสมกับวัย และเหมาะสมตามสถานการณ์

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  หมายถึง  นักเรียนเป็นผู้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีมารยาทงาม หมายถึง  นักเรียนเป็นผู้มีกิริยาวาจาที่เรียบร้อยงดงาม  เหมาะสมกับความเป็นไทย

 

เอกลักษณ์

 

“โรงเรียนสามภาษา”

 

  ยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ ๓ ปี (.. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

 

โรงเรียนเลาหจิตร  วิทยาได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์  โดยมีรายละเอียดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  สอดคล้องกับการศึกษาและจุดเน้นของโรงเรียน   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาครู บุคลากรและผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดการเรียนรู้และเหมาะสมกับภาระงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมและพัฒนาครู  ผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย  และเหมาะสมตามสถานการณ์  

ยุทธศาสตร์ที่   ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน  

ยุทธศาสตร์ที่  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต  มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม  สามารถปฏิบัติตนวิถีประชาธิปไตย  

ยุทธศาสตร์ที่  พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๙  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้และมีสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑๒ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดโรงเรียนเป็นฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  และบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ พัฒนาประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพขององค์กรอย่างยั่งยืน