ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รื่อง

เชิญประชุมผู้ปกครอง ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

ด้วยทางโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากําหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ในปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งพบครูประจําชั้นของนักเรียน ดังนี้

เวลา 13.00 – 13.30 น. - ลงทะเบียน บริเวณใต้ถุนอาคารอนุบาล
เวลา 13.30 - 14.30 น. - พิธีเปิด ณ ห้องประชุมสิบสองปันนา/ฝ่ายพิธีการกล่าวต้อนรับ

- ผู้อํานวยการ/ผู้จัดการ ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและภาคบังคับ
ในปีการศึกษา 2563
เวลา 14.30 - 16.00 น. - พบครูประจําชั้นของนักเรียน เพื่อทราบผลการเรียนของนักเรียนและ

พูดคุย เสนอแนะ แนวทางร่วมกัน (ตามห้องเรียนแต่ละระดับชั้น)


โรงเรียนเลาหจิตรวิทยาจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสิบสองปันนา ตามวัน เวลา ดังกล่าว ทางโรงเรียนฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดีเหมือนเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2563,15:26   อ่าน 3679 ครั้ง