กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ไพลิน ลือศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางพรรณวิกา วาลุกาสุวรรณ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1