กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

น.ส.ศิริพร สวัสดิ์จิตต์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายสุริยา จงสา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอรอุมา พาบัว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2