กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภาวินี ปิงเมือง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางอัญชลี หาญสกุล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุธาทิพย์ จิโนรส
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6