กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเอมภัทร คำหมื่น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางณีรนุช พรมมาแบน
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1