กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวภัสราภรณ์ ปัญญา

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายณัฐพงษ์ แผ่นสุวรรณ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายอนุชา บุตรมางกูล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3