กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสายสมร ขีดขีน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3