top of page
22.jpg
พันธกิจ

ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  25 ถนนลำพูน  –  ป่าซาง  ซอย 1 หมู่บ้านสันดอนรอม ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน 
เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2521 โดยมี นายเจียก รชตะไพโรจน์เป็นผู้รับใบอนุญาต  นางอรภา  สภาวจิตร    เป็นผู้จัดการ – ครูใหญ่ 
จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย  มีครูจำนวน  3 คน  นักเรียนจำนวน 19 คน  ในปี พ.ศ. 2521 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็น “โรงเรียนอนุบาลเลาหจิตร”  ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประเภทประถมศึกษา ให้ชื่อว่า “โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา”  เปิดทำการสอนเพิ่มในระดับประถมศึกษา ได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       ในปัจจุบัน โรงเรียนมีจำนวนอาคารทั้งหมด  ๗ หลัง  ได้แก่  อาคารธุรการ , อาคารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6,อาคารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3,อาคารระดับชั้นปฐมวัย ปีที่ 1-3,อาคารห้องปฏิบัติการ ,อาคารเนิร์สเซอรี่,อาคารสามภาษาปัจจุบันโรงเรียนเลาหจิตรวิทยาเปิดทำการสอน  4 ระดับ  คือ 

ระดับเนิร์สเซอรี่  ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โดยมี  นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและตำแหน่งผู้อำนวยการ
และดร.พัทธ์ธีรา รชตะไพโรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้จักการ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา  

LINE_ALBUM_ปัจฉิม_๒๒๐๔๐๕_60.jpg

พันธกิจ

1.  จัดการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของชาติ  และลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา

2.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.  ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

5.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย  และเหมาะสมตามสถานการณ์

6.  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา

7.  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย

8  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

9.  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

10. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

11.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

12.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดโรงเรียนเป็นฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

13.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

Screenshot 2022-05-29 033903.jpg
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ระดับสากล
ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
86285.jpg

อัตลักษณ์สถานศึกษา

“ สื่อสาร  3  ภาษา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีมารยาทงาม ”

อัตลักษณ์สถานศึกษา
bottom of page