top of page
herd_edited.jpg

คลิกเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้ารับการอบรม

*สามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร (ส่งใบสมัครทีละหลักสูตร)

4.png
mini2.png

หลักสูตรการพัฒนาทักษะครู ศศช.
ด้านการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยวิดีโอคอนเทนต์

หลักสูตรการพัฒนาทักษะครู ศศช.
ด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วย Google Application

mini3.png

หลักสูตรการพัฒนาทักษะครู ศศช.
ด้านทักษะการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

mini1.png

หลักสูตรการพัฒนาทักษะครู ศศช.
ด้านการพัฒนาและจัดการผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับชุมชนบน

home.png
bottom of page