top of page
11.png
3.png
22.png
44.png
55.png

3. ชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

1. สามารถชำระเงินโดยโอนเงินมาที่
    ธนาคาร : กสิกรไทย
    ชื่อบัญชี : น.ส.พัทธ์ธีรา รชตะไพโรจน์ (สหกรณ์โรงเรียน เลาหจิตรวิทยา)
    เลขบัญชี : 401-2-50788-2

 

45672.jpg

2. ชำระที่ห้องการเงินโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา

bottom of page