top of page
herd_edited.jpg
3.png
อาสาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู ศศช_0.png
11.png

อาจารย์รสาพร หม้อศรีใจ 

ครูชํานาญการพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอห้างฉัตร
สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลําปาง

 ขอบข่ายเนื้อหา 

• ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

• การเขียนเพื่อนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

 

  รูปแบบการเรียนรู้  
อบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 

  สิ่งที่ได้จากหลักสูตรนี้  
        ท่านจะได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในเรื่อง การเขียนเอกสารวิชาการ
การเขียนเพื่อนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี แนวทางและช่องทางการเผยแพร่ผลงาน ซึ่งสามารถนําไปใช้ ในการนําเสนอผลงาน วิชาการ “แนวปฏิบัติที่ดี" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนําเสนอผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานการศึกษาบนพื้นที่สูงต่อไป ประยุกต์ใช้ในการจัดทําเอกสารวิชาการ เช่น การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดทําสื่อ การเรียนรู้การเขียนความเป็
นมาและความสําคัญของปัญหา / ความเป็นมา / หลักการและเหตุผลของโครงการ/หลักสูตร เป็นต้น

  ระยะเวลาการพัฒนา 

22 ชั่วโมง (3 วัน)

  เป้าหมาย 

50 คน

  วันที่จัดอบรม 

27-29 กุมภาพันธ์ 2567

home.png
bottom of page