top of page
herd_edited.jpg
4.png
S__89939977.jpg
22.png

อาจารย์สุวัฒน์ ธรรมสุนทร

ข้าราชการบำนาญ

 ขอบข่ายเนื้อหา 

• การศึกษาออนไลน์
• การวางโครงสร้างและจัดเตรียมองค์ประกอบ
• การสร้างฐานการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Sites

• การบริหารและการจัดการฐานการเรียนรู้
 

  รูปแบบการเรียนรู้  
• ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
• เข้ารับการพัฒนา แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่

   ระยะที่ 1 ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ภาคทฤษฎี จํานวน 10 ชั่วโมง

   ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกสร้าง Google Sites
   และการจัดการฐานการเรียนรู้ จํานวน 30 ชั่วโมง

    - นําความรู้ไปใช้จริงในการสร้าง Google Sites
    - นําความรู้ไปใช้จริงในการสร้าง ฐานการเรียนรู้


  สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมหลักสูตรนี้  
         ท่านจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้รูปแบบการศึกษาออนไลน์ มีทักษะในการจัดทํา บทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Application และการบริหารจัดการฐานการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งท่านสามารถ นําไปใช้ในการจัดการศึกษาออนไลน์ให้แก่ผู้เรียน ที่ตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยมีการนําเทคโนโลยีเครือข่ายมาใช้จัดการศึกษา โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ Google Application กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  ระยะเวลาการพัฒนา 

40 ชั่วโมง (4 วัน)

  เป้าหมาย 

50 คน

  วันที่จัดอบรม 

26-29 มีนาคม 2567

home.png
bottom of page