top of page
h2.png

แบบประเมินคุณธรรมในการผลิตและเผยแพร่ผลงาน
หลักสูตรการพัฒนาครู ศศช. ด้านการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยวิดีโอคอนเทนต์

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

(สำหรับครูพี่เลี้ยง หรือครูประจำกลุ่มเท่านั้น)

bottom of page