top of page

กำหนดการสอน กิจกรรมเลือกเสรี (TLC)

การตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop  3 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1

15 กรกฎาคม 2566

การใช้เครื่องมือต่าง ๆ
การไดคัท การตัดต่อภาพพื้นหลัง

สัปดาห์ที่ 2

22 กรกฎาคม 2566

การปรับแต่งสี การออกแบบอักษร การซ้อนภาพ

สัปดาห์ที่ 3

5 สิงหาคม 2566

การรีทัชภาพนิ่ง  การสร้างไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (GIF)

สัปดาห์ที่ 4

19 สิงหาคม 2566

รู้จัก STOP MOTION ตัวอย่างผลงานวิดีโอ STOP MOTION เทคนิคการสร้าง Story board และการสร้าง STOP MOTION แบบง่ายๆ

สัปดาห์ที่ 5

26 สิงหาคม 2566

ลงมือถ่ายทำ STOP MOTION เป็นกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 6

2 กันยายน 2566

การสร้างภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว

การสร้างและการตัดต่อภาพยนตร์สั้น 5 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 7

9 กันยายน 2566

รู้จักการสร้างภาพยนตร์สั้น ชมตัวอย่าง  แบ่งกลุ่มเพื่อเรียนรู้ เรียนรู้ขนาดภาพ และเทคนิคการถ่ายภาพวิดีโอ

สัปดาห์ที่ 10

30 กันยายน 2566

เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์สั้น

สัปดาห์ที่ 8

16 กันยายน 2566

การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production) สร้าง Story board  แผนการถ่ายทำ และนำเสนอ

สัปดาห์ที่ 11

4 พฤศจิกายน 2566

ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละกลุ่ม แสดงผลงาน

สัปดาห์ที่ 9

23 กันยายน 2566

แต่ละกลุ่มถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

สัปดาห์ที่ 12

11 พฤศจิกายน 2566

การใช้งาน MIT Appinventor  การเชื่อมต่อโปรแกรมกับสมาร์ทโฟน

สัปดาห์ที่ 15

2 ธันวาคม 2566

การสร้างแกมที่ 2

สัปดาห์ที่ 13

18 พฤศจิกายน 2566

การสร้างไฟล์ .APK และการติดตั้งแอปพลิเคชัน

สัปดาห์ที่ 16

9 ธันวาคม 2566

การสร้างแกมที่ 3

สัปดาห์ที่ 14

25 พฤศจิกายน 2566

การสร้างแกมที่ 1

สัปดาห์ที่ 17

16 ธันวาคม 2566

แสดงผลงาน

สัปดาห์ที่ 18

23 ธันวาคม 2566

ความรู้เบื้องต้นในการสร้างหุ่นยนต์ รวมโครงงานพื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์ที่ไม่มีการเขียนโปรแกรม

สัปดาห์ที่ 21

20 มกราคม 2567

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเบื้องต้น การติดตั้งโปรแกรม

สัปดาห์ที่ 24

10 กุมภาพันธ์ 2567

การโปรแกรมควบคุมทิศทางของมอเตอร์ 

สัปดาห์ที่ 27

2 มีนาคม 2567

แสดงผลงาน

สัปดาห์ที่ 19

6 มกราคม 2567

ความรู้เบื้องต้นกับการโปรแกรมหุ่นยนต์  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเบื้องต้น

สัปดาห์ที่ 22

27 มกราคม 2567

การเขียนโปรแกรมและถ่ายโอนข้อมูล

สัปดาห์ที่ 25

17 กุมภาพันธ์ 2567

การโปรแกรมอ่านค่าเซนเซอร์

สัปดาห์ที่ 20

13 มกราคม 2567

วงจรไฟฟ้าและไมโครคอนโทรลเลอร์

สัปดาห์ที่ 23

3 กุมภาพันธ์ 2567

การเขียนโปรแกรมอ่านค่าอินพุทและควบคุมเอาท์พุท

สัปดาห์ที่ 26

24 กุมภาพันธ์ 2567

การแข่งขันหุ่นยนต์

bottom of page